Photo of me

Scott Robertson

Developer at YNAB

Founder of Sync for YNAB. Previously Baremetrics

Github LogoMastodon LogoInstagram Logo